Algemene Voorwaarden

voor het uitvoeren van opdrachten door TEKLAB B.V. EN TEKLAB PRODUCTION B.V. HEEMSTEDE aldus opgesteld op 30 augustus 2017.

1.     Toepasselijkheid

a)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door TEKLAB B.V. alsmede door op TEKLAB Production B.V. Heemstede verder te noemen “TEKLAB”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b)     In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via TEKLAB goederen en diensten bestelt en/of koopt.

c)     Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.     Totstandkoming en wijziging overeenkomst

a)     Alle aanbiedingen en offertes door TEKLAB in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door TEKLAB komt een overeenkomst tot stand.

b)     Indien in de offerte geen termijn is opgenomen geldt deze gedurende de periode van 30 dagen.

c)     Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van TEKLAB.

d)     Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van TEKLAB ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.     Uitvoering van de overeenkomst

a)     Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn nimmer fataal.

b)     Levering vindt plaats af vestigingsadres TEKLAB. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TEKLAB gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

c)     Goederen gelden als geleverd, zodra TEKLAB de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant. Het in- en uitladen, verpakken en vervoer geschiedt voor rekening en risico van de klant.

d)     Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat TEKLAB het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

4.     Prijzen

a)     Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

b)     De in de aanbiedingen van TEKLAB weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is TEKLAB gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5.     Betaling

a)     Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op TEKLAB te verrekenen met de door TEKLAB in rekening gebrachte bedragen.

b)     TEKLAB heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering dan wel periodiek te factureren.

c)     Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door TEKLAB aangewezen bank- of girorekening. TEKLAB heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is TEKLAB bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

d)     TEKLAB is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

e)     Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan TEKLAB vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand dan wel de wettelijke handelsrente.

f)      Onverminderd de overige rechten van TEKLAB uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens TEKLAB gehouden om de incassokosten te vergoeden die TEKLAB heeft moeten maken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 10% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

6.     Garantie

a)     Indien door TEKLAB aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

b)     Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal TEKLAB de te leveren producten – naar de keuze van TEKLAB – herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien TEKLAB de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan TEKLAB.

c)     Alle eventuele garantieverplichtingen van TEKLAB vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van TEKLAB wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.     Reclames

a)     Eventuele klachten over een door TEKLAB geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest.

b)     Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is TEKLAB niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door TEKLAB van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door TEKLAB zijn gecrediteerd.

c)     Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft TEKLAB het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8.     Eigendomsvoorbehoud

a)     Alle door TEKLAB te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van TEKLAB, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

b)     De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TEKLAB te bewaren.

c)     De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.     Intellectuele eigendom

a)     Het uitvoeren van de opdracht door TEKLAB houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele

eigendomsrechten die bij TEKLAB rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan TEKLAB.

b)     Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele

eigendomsrechten van TEKLAB rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan TEKLAB gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten. Uitzondering hierop geldt als het intellectueel eigendom is ontstaan uit een gezamenlijk proces waarin TEKLAB is ingehuurd vanuit, dan wel optreedt vanuit een adviserende c.q. consulterende functie.

c)   Het is de klant niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEKLAB aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval de klant een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door TEKLAB. De klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

10.   Ontbinding en beëindiging

a)     De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

b)     In geval van verzuim van de klant is TEKLAB gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

c)     TEKLAB is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. TEKLAB zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.   Overmacht

a)     TEKLAB is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door TEKLAB niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

b)     Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van TEKLAB zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij TEKLAB als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van TEKLAB of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van TEKLAB.

12.   Indien TEKLAB bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13.   Aansprakelijkheid

a)     TEKLAB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TEKLAB is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.TEKLAB is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TEKLAB.

b)     De totale aansprakelijkheid van TEKLAB zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door TEKLAB aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). TEKLAB kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade.

c)     TEKLAB is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

14.   Geschillen en toepasselijk recht

a)     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

b)     Op een met TEKLAB gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

c)     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de TEKLAB ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.